Aansluitingsformulier gewaarborgd inkomen CEPA

Je werkgever CEPA biedt sinds enkele jaren facultatief een verzekering Gewaarborgd Inkomen aan.

Om je inschrijving te kunnen voltooien, hebben wij ten laatste 60 dagen na de indiensttreding je akkoord nodig.

De polisvoorwaarden vind je hier.

Bijzonderheden:

  • De vervaldag van de polis is jaarlijks op 01/03.
  • De premieafrekening gebeurt trimestrieel.

Veelgestelde vragen

Wat is een verzekering Gewaarborgd Inkomen?

De verzekering Gewaarborgd Inkomen vergoedt een deel van het inkomensverlies als u door ziekte, een ongeval (zowel privé als op het werk) of een zwangerschap en bevalling niet meer in staat bent om uw werk uit te voeren en de carenzperiode die u koos in uw arbeidsongevallenverzekering werd overschreden.

De vergoeding, de rente, wordt dus pas uitbetaald na een welbepaalde termijn (‘carenztijd’) en komt bovenop de vergoeding die u ontvangt van uw ziekenfonds of arbeidsongevallenverzekeraar.
Tijdens die carenztijd is uw dossier wel lopend maar ontvangt u geen vergoeding.

U kan ervoor kiezen om de uitbetalingen te laten aanvangen na 1 of 3 maand afhankelijk van de gekozen formule.

Deze verzekering wordt u slechts eenmaal en binnen een beperkte periode (60 dagen) na uw indiensttreding aangeboden.

Welke aanvullende rente zal er uitbetaald worden?

U kan kiezen uit drie vaste rentes:

  • € 300 per maand;
  • € 600 per maand (niet mogelijk als uw brutomaandloon < € 1.500);
  • € 1.000 per maand (niet mogelijk als uw brutomaandloon < € 2.500).

Let wel, de rente betreft het brutobedrag.
Vanbreda Risk & Benefits houdt hier nog een voorlopige bedrijfsvoorheffing af van 22,2% om reeds door te storten naar de fiscus als voorafbetaling van de uiteindelijke belastingaanslag.
De uitgekeerde rente wordt immers beschouwd als beroepsinkomen en als dusdanig belast.

In geval van gedeeltelijke afwezigheid van het werk (minstens 25%), wordt deze vaste rente pro rata gerekend. Bijvoorbeeld: U kiest voor de vaste maandrente van € 600. De verzekeringsarts erkent uw arbeidsongeschiktheid voor 50%. U ontvangt dan 50% van € 600 = € 300 voor elke maand dat u arbeidsongeschikt erkend bent.

Na één jaar afwezigheid op het werk wordt deze vaste rente jaarlijks verhoogd met 2% op de verjaardag van de schade en dit zolang uw arbeidsongeschiktheid erkend wordt en de eindleeftijd van de verzekering (65 jaar) niet bereikt werd.

Bijvoorbeeld: U bent sinds 01/11/2020 niet meer in staat om uw werk uit te voeren. Als u op 01/11/2021 nog steeds arbeidsongeschikt bent, wordt uw gekozen maandrente met 2% verhoogd vanaf dat ogenblik. Zo wordt € 600 vanaf 01/11/2021 verhoogd tot € 612.

Wordt mijn schadedossier zomaar aanvaard?

De aanvullende vergoeding wordt enkel uitbetaald indien er aan alle verzekeringsvoorwaarden voldaan is.

Concreet wil dit zeggen dat:

  • uw aansluiting bij de verzekering in orde moet zijn (en dat alle openstaande premies betaald moeten zijn);
  • de aandoening waardoor u niet meer in staat bent om uw werk uit te oefenen niet uitgesloten mag zijn;
  • de raadgevende geneesheer van de verzekeraar uw afwezigheid op het werk dient te erkennen conform de polisvoorwaarden.

Tot slot moet u ook rekening houden met het feit dat er geen dekking is voor aandoeningen die reeds bestonden vóór uw eerste aansluiting bij de verzekering Gewaarborgd Inkomen en waardoor u tijdens het eerste jaar van uw aansluiting bij de verzekering niet in staat bent uw werk uit te voeren. Ook de gevolgen van deze voorafbestaandheid zijn niet gedekt.

Moet ik vragenlijsten invullen om te kunnen aansluiten bij deze verzekering?

Dankzij de groepsaankoop zijn er geen medische vragenlijsten van toepassing.

Om aan te sluiten, volstaat het om u te registreren op de site binnen de 60 dagen na uw indiensttreding (=eerste dag opleiding binnen CEPA).

Indien uw antwoord ons later bereikt verliest u definitief en onherroepelijk het recht op aansluiting.

Hoe weet ik of ik aangesloten ben?

Indien u ons een emailadres communiceert, zal u een bevestiging en aansluitingsattest krijgen via mail.

Zoniet ontvangt u via Vanbreda Risk & Benefits een premiefactuur en een SEPA-domiciliëringsmandaat om uw domiciliëring te activeren. Dit zal een bevestiging van uw aansluiting bij de verzekering Gewaarborgd Inkomen omvatten en kan als uw verzekeringsattest beschouwd worden. U moet deze premie dan wel betalen.

Wanneer stopt mijn aansluiting?

Uit dienst en Pensioen

Dit wordt automatisch maandelijks gecommuniceerd door CEPA. Trimestrieel verstuurt Vanbreda een creditnota voor de teveel betaalde premie. Na bevestiging van het rekeningnummer, zal dit bedrag teruggestort worden.

Stelsel VA

Dit wordt om de twee à drie maanden door CEPA bevestigd. Trimestrieel verstuurt Vanbreda een creditnota voor de teveel betaalde premie. Na bevestiging van het rekeningnummer, zal dit bedrag teruggestort worden.

Vrijwillig

U dient uw stopzetting schriftelijk te bevestigen aan Vanbreda voor 1 februari van elk jaar.

Wat is de kostprijs?
Formule Premie vanaf 01/09/2020 Premie vanaf 01/03/2022
Carenztijd van 1 maand en een bruto maandrente € 300 € 193,86 /jaar € 276,95 /jaar
Carenztijd van 1 maand en een bruto maandrente € 600 € 312,91 /jaar € 447,01 /jaar
Carenztijd van 1 maand en een bruto maandrente € 1000 € 471,64 /jaar € 673,77 /jaar
Carenztijd van 3 maanden en een bruto maandrente € 300 € 162,62 /jaar € 232,32 /jaar
Carenztijd van 3 maanden en een bruto maandrente € 600 € 261,94 /jaar € 374,20 /jaar
Carenztijd van 3 maanden en een bruto maandrente € 1000 € 394,36 /jaar € 563,37 /jaar
Wat bij vragen?

In geval van verdere vragen, kan u ons contacteren via ons online contactformulier.

Let op! Inbellen via uw bestaande Medi-Link telefoonnummer of langslopen bij uw CEPA-loket heeft geen zin, aangezien deze contactpersonen niet zullen kunnen antwoorden op uw vragen m.b.t. deze groepsaankoop.

Vanbreda app