Aansluitingsformulier gewaarborgd inkomen Verenigde Ziekenhuizen van Waas & Durme

Je werkgever Verenigde Ziekenhuizen van Waas & Durme biedt sinds enkele jaren facultatief een verzekering Gewaarborgd Inkomen aan bovenop het basisplan.

Vanaf 01/09/2020 zijn deze voorwaarden van toepassing.

Daarom hebben we van iedereen die de verzekering wenst of die de verzekering wenst stop te zetten, een antwoord nodig.

Ben je momenteel geheel of gedeeltelijk arbeidsongeschikt? Je moet hier jouw keuze kenbaar maken binnen 60 dagen na volledige werkhervatting.

Wat is een verzekering Gewaarborgd Inkomen?

De verzekering Gewaarborgd Inkomen vergoedt een deel van het inkomensverlies als je door ziekte of een ongeval in het privé leven (niet meer in staat bent om je werk uit te voeren en de carenzperiode van 3 maanden werd overschreden.

De vergoeding, de rente, wordt dus pas uitbetaald na een welbepaalde termijn (‘carenztijd’ van 3 maanden) en komt bovenop de vergoeding die je ontvangt van je ziekenfonds.

Tijdens die carenztijd is je dossier wel lopend maar ontvang je geen vergoeding.

Deze verzekering wordt je slechts eenmaal en binnen een beperkte periode (2 maanden) na je loonsverhoging aangeboden.

Het gaat hier enkel om loonsverhogingen die ervoor zorgen dat je loon stijgt tot boven het uitkeringsplafond van de wettelijke Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. Op 1/9/2021 betekent dit een jaarloon van boven de 53.256,09 EUR (of 4.438,01 EUR per maand).

Uitzonderlijk kan ook bij een hernieuwing deze verzekering opnieuw aangeboden worden.

Welke aanvullende rente zal er uitbetaald worden?

De verzekerde jaarlijkse rente wordt berekend op basis van je jaarwedde en houdt rekening met je arbeidsregime en het percentage van je arbeidsongeschiktheid zoals dit erkend wordt door je mutualiteit.

1. Berekening van de jaarwedde

De jaarwedde is gelijk aan: 13 maal de bruto maandwedde van de maand van aanvang van de arbeidsongeschiktheid, zoals door de mutualiteit in rekening gebracht wordt.

Sluit je aan in de loop van het jaar, dan wordt tijdens het eerste verzekeringsjaar de bruto maandwedde van de aansluitingsmaand genomen.

Het verzekeringsjaar begint op 1/9 en eindigt op 31/8.

2. Berekening van de rente

De berekening van het bedrag van de verzekerde jaarlijkse rente gebeurt als volgt:

Basisplan:
 • Bij ziekte en ongeval privéleven: 15% W1
Upgrade plan:
 • Bij ziekte en ongeval privéleven: 75% W2

Waarbij:

 • W1= 13 maal de bruto wedde beperkt tot het uitkeringsplafond wettelijke Ziekte- en Invaliditeitsverzekering;
 • W2= de jaarwedde – W1

De maximale jaarrente bedraagt 25.000,00 EUR in het upgradeplan en in het basisplan 7.016,28 EUR (op basis van het ZIV-plafond op datum van 01/09/2021).

De maximale uitkeringsduur is 12 maanden na het verstrijken van de carenztijd.

Wordt mijn schadedossier zomaar aanvaard?

De aanvullende vergoeding wordt enkel uitbetaald indien er aan alle verzekeringsvoorwaarden voldaan is.

Concreet wil dit zeggen dat:

 • je aansluiting bij de verzekering in orde moet zijn (en dat alle openstaande premies betaald moeten zijn);
 • de aandoening waardoor je niet meer in staat bent om je werk uit te oefenen niet uitgesloten mag zijn;
 • je een tussenkomst ontvangt van de mutualiteit.

Voorafbestaande aandoeningen of een arbeidsongeschiktheid die bestond vóór je aansluiting bij deze polis zijn niet altijd verzekerd.

Na 1 jaar aansluiting bij deze polis zonder arbeidsongeschiktheid die het gevolg is van een voorafbestaande aandoening, ben je wel verzekerd voor een arbeidsongeschiktheid die het gevolg is van de verergering van de voorafbestaande aandoening of de bestaande arbeidsongeschiktheid.

Moet ik vragenlijsten invullen om te kunnen aansluiten bij deze verzekering?

Voor je aansluiting in deze verzekering zijn er geen medische vragenlijsten van toepassing.

Om aan te sluiten, volstaat het om je te registreren op de site binnen de 60 dagen na je loonsverhoging.

Indien je antwoord ons later bereikt verlies je definitief en onherroepelijk het recht op aansluiting.

Hoe weet ik of ik aangesloten ben?

Indien je ons een emailadres communiceert, zal je een bevestiging en aansluitingsattest krijgen via mail.

Zoniet ontvang je via Vanbreda Risk & Benefits een premiefactuur en een SEPA-domiciliëringsmandaat om je domiciliëring te activeren. Dit zal een bevestiging van je aansluiting bij de verzekering Gewaarborgd Inkomen bevatten en kan als je verzekeringsattest beschouwd worden. Je moet deze premie dan wel betalen.

Wanneer stopt mijn aansluiting?

Je aansluiting stopt automatisch bij:

 • het einde van je arbeidsovereenkomst. In dit geval eindigt de aansluiting vanaf de laatste dag waarop je effectief aan het werk was;
 • je pensionering of SWT (stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag) en in ieder geval op de leeftijd van 67 jaar;
 • het einde van deze verzekering;
 • je overlijden.

Je kan je facultatieve bijkomende verzekering ook vrijwillig stopzetten.

Een opzeg is mogelijk drie maanden voor de jaarlijkse hoofdvervaldag (01/09 van elk jaar) van de polis mits een schriftelijke aanvraag en gaat dan in vanaf de eerstvolgende hoofdvervaldag. Een latere aansluiting bij de facultatief bijkomende verzekering is dan niet meer mogelijk.

Wat is de kostprijs?
De premie bedraagt 5,76% op de te verzekeren rente en deze wordt nadien verhoogd met de wettelijke taksen van 4,40%.
Wat bij vragen?
In geval van verdere vragen, kan je ons contacteren via ons online contactformulier.