Wet Verwilghen

Omwille van ontslag, pensionering of andere redenen, kan het zijn dat je het recht op aansluiting bij je beroepsgebonden ziekteverzekering verliest. Daarom voorziet je werkgever voor jou de mogelijkheid om een individuele voortzetting af te sluiten. Bovendien bestaat er een mogelijkheid van voorfinanciering via een wachtpolis.

Individuele voortzetting

Wat is individuele voortzetting?

Wanneer je het recht op aansluiting bij deze beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomst verliest, krijg je de mogelijkheid om, samen met de gezinsleden die bij deze verzekering zijn aangesloten, de verzekering individueel voort te zetten. Deze voortzetting kan zonder medische formaliteiten en wachttijden gebeuren als er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan.

Wat zijn de toetredingsvoorwaarden?

Om de verzekering individueel voort te zetten zonder wachttijden en zonder medische formaliteiten dient de hoofdverzekerde gedurende minstens twee jaar die voorafgaan aan de datum van het verlies van je aansluiting, ononderbroken aangesloten te zijn geweest door één of meerdere opeenvolgende verzekeringscontracten ‘hospitalisatie – medische kosten’ afgesloten bij een verzekeringsmaatschappij. Je kunt enkel individueel voortzetten op voorwaarde dat je gedurende minstens twee jaar, die voorafgaan aan de datum van het verlies van de aansluiting, aangesloten was.

Eventuele voorafbestaande aandoeningen die al verzekerd zijn op het moment van aansluiting bij de beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomst blijven bovendien in het individuele contract verzekerd.

Welke termijnen zijn van toepassing?

Als hoofdverzekerde

Binnen de dertig dagen na het verlies van het voordeel van deze verzekering zal jouw werkgever je schriftelijk of elektronisch op de hoogte brengen van de mogelijkheid tot individuele voortzetting. Jij beschikt over een termijn van dertig dagen om Vanbreda op de hoogte te brengen van jouw intentie om de verzekering geheel of gedeeltelijk individueel voort te zetten. Deze termijn wordt met dertig dagen verlengd op voorwaarde dat jij Vanbreda daarvan schriftelijk of elektronisch op de hoogte brengt.

Deze termijnen beginnen te lopen vanaf de dag dat de werkgever jou schriftelijk of elektronisch op de hoogte bracht van het verlies van het voordeel van de beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomst en de mogelijkheid tot individuele voortzetting. Deze termijn loopt in ieder geval af 105 dagen na de dag van het verlies van het voordeel van de beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomst.

Als bijverzekerde

Voor de gezinsleden gelden dezelfde termijnen als diegene die hiervoor beschreven staan voor de hoofdverzekerde. Er geldt enkel een andere termijn als een gezinslid het voordeel van de beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomst verliest om een andere reden dan het verlies van het voordeel van de beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomst door de hoofdverzekerde. In dat geval beschikt een gezinslid over een termijn van 105 dagen om Vanbreda schriftelijk of elektronisch op de hoogte te brengen van de intentie om het recht op individuele voortzetting uit te oefenen. Deze termijn begint te lopen vanaf de dag waarop een gezinslid het voordeel van de beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomst verliest (bv. de dag van echtscheiding).

Wat zijn de tariefvoorwaarden?

De voorwaarden van het individuele contract zijn die van de individuele contracten die van kracht zijn bij de verzekeringsmaatschappij op het ogenblik van de individuele voortzetting. De aangeboden waarborgen zijn minstens gelijksoortig aan de waarborgen van de beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomst. De tariefvoorwaarden zijn gelijk aan diegene die van kracht zijn op het ogenblik van het verlies van het voordeel van de beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomst. Het individuele contract begint op het ogenblik van het verlies van het voordeel van de beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomst. Het individuele contract is in principe niet opzegbaar door de verzekeraar.

Wachtpolis of voorfinanciering

Wat is een wachtpolis of voorfinanciering?

De premies van individuele verzekeringen zijn doorgaans een stuk duurder dan de premies van een beroepsgebonden ziekteverzekeringsovereenkomst. De wet op de ziekteverzekeringen voorziet daarom in een systeem van voorfinanciering. Je kunt individueel een bijkomende premie betalen waardoor de premie in geval van individuele voortzetting gelijk is aan de premie van de leeftijd waarop jij met de voorfinanciering bent begonnen. Dit gebeurt in een afzonderlijk contract, ook wachtpolis genoemd.

Meer informatie kun je terugvinden op de website: www.wachtpolis.be